bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zad. pn. I."WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ RZYMSKO-KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA W NOWEJ WSI W GMINIE LUBOMIA” II.„PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. „BUDOWA RZYMSKO-KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA W NOWEJ WSI W GMINIE LUBOMIA"

postępowanie nr 1/2013
tablica ogłoszeń Zamawiającego 10.12.2013 r

Lubomia 10.12.2013 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zad. pn.

I."WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ RZYMSKO-KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA W NOWEJ WSI W GMINIE LUBOMIA”
II.„PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. „BUDOWA RZYMSKO-KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA W NOWEJ WSI W GMINIE LUBOMIA"

W związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez firmy:
dla części I zamówienia:

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna
"Fullbet" J. i R. Szota
ul. Dąbrówki 15/10
40-081 Katowice

z ceną ofertową 102 900,00 zł brutto

nr 6 dla części II zamówienia

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych sp.z o.o.
ul. J. i F. Białych 5/308
44-200 Rybnik

z ceną ofertową 98 013,00 zł brutto

Zamawiający działając na podst. art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047): „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.” wybiera najkorzystniejsze oferty spośród ofert pozostałych:

nr 7 dla części I zamówienia złożoną przez:

"Architekt" Studio Projektowe
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

cena 202 950,00 zł brutto
termin realizacji zamówienia:
a) w zakresie Dokumentacji Projektowej:
do 31.05.2014 r. - kompletna Dokumentacja Projektowa
do 31.07.2014 r. – ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
b)w zakresie nadzoru autorskiego nad realizacją Robót - nie dłużej niż do dnia 31.12.2015r.

nr 4 dla części II zamówienia złożoną przez:

Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest-Complex”
sp.z o.o.
Ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

cena 121 770,00 zł brutto
termin realizacji zamówienia: do 31.12.2015 r.

Uzasadnienie:

Oferty spełniają wszystkie wymogi określone w SIWZ.

Firmę:

"Architekt" Studio Projektowe
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

zapraszam do podpisania umowy w dniu 18.12.2013 o godz.12.30.

Firmę

Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest-Complex”
sp.z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

zapraszam do podpisania umowy w dniu 18.12.2013 o godz.13.00.

Podpisanie obu umów nastąpi w pomieszczeniach:

Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego
ul. Pałacowa 53
44-373 Wodzisław Śląski - Kokoszyce

Kierownik Zamawiającego
ks. dyr. Mariusz Pacwa

Opublikował: Piotr Delawski
Publikacja dnia: 10.12.2013 16:22
Dokument oglądany razy: 524
Podlega Ustawie