bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Lubomia 14.11.2013 r.

Nr sprawy: 1/2013

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Zgodnie z art.38 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r poz. 907, 984, 1047 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn.

I. "Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia”

II. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia"

Pytanie nr 1

Zamawiający w pkt. 8 b SIWZ zapisał terminy wykonania zamówienia:
- dla pełnienia nadzoru inwestorskiego- od dnia przekazania placu budowy wykonawcy inwestycji do 31.12.2015r”
- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - do 31.07.2014r,
SIWZ nie zawiera informacji, w jakim czasie Zamawiający będzie przeprowadzał procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót.
Aby móc określić wynagrodzenie za prowadzenie nadzoru z tak dużym wyprzedzeniem zwracamy się podanie czasu, jaki Zamawiający przewiduje na przeprowadzenie procedury przetargowej, podanie ilości miesięcy w których będzie pełniony nadzór inwestorski oraz szacunkową wartość robót budowlanych. Informacje te będą niezwykle pomocne w ustaleniu rzetelnej ceny oferty.

Odpowiedź.

Zamawiający zamierza uzyskać pozwolenie na budowę oraz przeprowadzić postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót do dnia 31.7.2014 r..
Oznacza to, że przekazanie placu budowy nastąpi około 1.8.2014 r.
Nadzór nad realizacją Robót - od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy Inwestycji do dnia bezusterkowego odbioru końcowego Inwestycji – nie dłużej niż do dnia 31.12.2015r.
Szacunkowa wartość robót budowlanych wynosi 4 500 000,00 zł brutto.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie terminu składania i otwarcia ofert, ponieważ pkt. 20 i 22 SIWZ .

Odpowiedź.

Zamawiający uzupełnił treść SIWZ, o terminy o których mowa w zapytaniu.
Uzupełniona treść SIWZ w załączeniu.

Pytanie nr 3

Wzór umowy §13 ust. 1 - warunki płatności

Zamawiający w § 13 ust. 1a zapisał: „ kwota [ •] zł. stanowiąca nie więcej niż 80% wynagrodzenia, płatna będzie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego faktury”

Prosimy o podanie w jakim czasie od dostarczenia faktury przez Wykonawcę, Zamawiający będzie dokonywał jej akceptacji? Czy będą to np. 2 dni?

Odpowiedź.

Zamawiający dokona akceptacji faktury w terminie do 7 dni kalendarzowych.

Pytanie nr 4

Zamawiający w pkt. 9 b SIWZ zawarł wymóg w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia aby Wykonawca wykazał się
„ pełnieniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, funkcji inspektora nadzoru, inwestora zastępczego lub Inżyniera kontraktu dla co najmniej jednego zadania obejmującego swym zakresem robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie kościoła o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł. brutto”.
Postawiony przez Zamawiającego wymóg na wykazaniu się jedynie budową, remontem lub przebudową kościoła w znaczny sposób, ogranicza dostęp Wykonawców do złożenia oferty, a także narusza art. 7 ust.1 zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, ponieważ niewielu wykonawców może wykazać się w okresie ostatnich 3 lat takim doświadczeniem.
Zwracamy się zatem o zmianę zapisów w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia polegających na rozszerzeniu zakresu inwestycji na budynki użyteczności publicznej. Definicja budynków użyteczności publicznej zawiera również budynki kultu religijnego, a więc budynki związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do niego.
Proponujemy zapis:
„pełnienie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, funkcji inspektora nadzoru, inwestora zastępczego lub Inżyniera kontraktu dla co najmniej jednego zadania obejmującego swym zakresem robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł. brutto”.
Zaproponowany przez nas zapis nie narusza w żaden sposób art. 22 ust. 4 ani art. 7 ust.1 zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich Wykonawców.

Odpowiedź.

Zamawiający wprowadza zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w następujący sposób:
„pełnienie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, funkcji inspektora nadzoru, inwestora zastępczego lub Inżyniera kontraktu dla co najmniej jednego zadania obejmującego swym zakresem robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie kościoła lub innego budynku użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł. brutto”.
Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz dokonuje zmiany w SIWZ ( w załączeniu).
Zmiana treści ogłoszenia została opublikowana w BZP pod nr 465262 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

Pytanie nr 5

Uważamy, że dla obiektów sakralnych (kościołów) okres ważności referencji świadczących o doświadczeniu w projektowaniu powinien wynosić 10 lat. Pozwoli to na rozszerzenie dostępu doświadczonych biur projektowych w zakresie budowli sakralnych.

Odpowiedź.

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być  składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231)  określa katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający  w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP:

"Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający może żądać, następujących dokumentów
....
3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
W związku z powyższym brak podstaw prawnych do zmiany zapisów SIWZ przez Zamawiającego.

Kierownik Zamawiającego
(-) ks. dyr. Mariusz Pacwa

ZAŁĄCZNIKI:

Opublikował: Piotr Delawski
Publikacja dnia: 14.11.2013 18:28
Dokument oglądany razy: 602
Podlega Ustawie