bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Lubomia 6.10.2014 r

Informacja o unieważnieniu postępowania na zad. pn.

BUDOWA RZYMSKO-KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA W NOWEJ WSI W GMINIE LUBOMIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Działając na podst. art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba, ze zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty" Zamawiający unieważnia postępowania pod nazwą jak wyżej.

Uzasadnienie faktyczne.

Zgodnie z §7 ust.2 pkt.b) i c) umowy z dnia 27.3.2013 r dotyczącej finansowania budowy kościoła na terenie Nowej Wsi zawartej pomiędzy Parafią a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na budowę kościoła wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wynosi 3 400 000,00 zł netto.

Informacja o wysokości kwoty, o której mowa wyżej została zamieszczona na stronie internetowej Parafii św. Józefa Robotnika przed upływem terminu składania ofert.

Uzasadnienie prawne:

Unieważnienie postępowania następuje na podst. art. 93 ust.1 pkt. 4 ujednoliconego tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915).

Na podstawie art.93 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania.

Kierownik Zamawiającego
ks. dyr. Mariusz Pacwa

Do wiadomości:

  1. Zakład Remontowo-Budowlany KAMPKA Sp.j. D.G.Kampka ul. Mikołowska 1; 47-400 Racibórz
  2. Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o. ul. Wodna 21; 47-400 Racibórz
  3. „WEMA” Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef Moszek ul. Młyńska 10; 47-208 Pokrzywnica
  4. Konsorcjum Firm:
    Creative and Future sp.z o.o. Mójcza 2 26-021 Dalczyce – lider
    Creative Future Mójcza 25 26-021 Dalczyce-partner
Opublikował: Piotr Delawski
Publikacja dnia: 06.10.2014 10:23
Dokument oglądany razy: 426
Podlega Ustawie