bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia wraz z zagospodarowaniem terenu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia
wraz z zagospodarowaniem terenu

numer ogłoszenia w BZP: 292074 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014
data zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Zamawiającego: 02.09.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa Robotnika,
ul. Wiejska 68,
44-360 Lubomia,
woj. śląskie, tel. 519 546 203, faks 32 456 12 02.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://nieboczowy.archidiecezja.katowice.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: parafia kościoła rzymsko-katolickiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia wraz z zagospodarowaniem terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Teren przeznaczony pod budowę, tj. działka nr 1629/209, zlokalizowany jest na terenie Nowej Wsi w miejscowości Syrynia Gmina Lubomia. Nowa Wieś powstaje na skutek przesiedleń, związanych z budową przeciwpowodziowego zbiornika Racibórz Dolny. Obecnie na terenie budowy Nowej Wsi prowadzona jest budowa infrastruktury drogowej oraz gminnej przez Gminę Lubomia. Działka, na której budowany będzie kościół, zlokalizowana jest w południowej części Nowej Wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego przez Gminę centrum usługowego, na terenach o oznaczeniach A1Ukp - tereny kościoła oraz A4ZPp - tereny zieleni urządzonej zgodnie z MPZP. Działka nr 1629/209 obecnie jest wolna od zabudowy, porośnięta trawą i nielicznymi drzewami i krzewami. Kształt działki zbliżony jest do trójkąta. Wzdłuż dwóch boków (od str. pd.-zach. i pn.-zach.) graniczy z drogami gminnymi, natomiast od wschodu z parcelą niezabudowaną, zadrzewioną. Wzdłuż tej granicy przebiega ogrodzenie z siatki oraz napowietrzna linia energetyczna przewidziana do likwidacji. Parcela jest nieuzbrojona. Budynek kościoła sytuuje się w centralnej części działki, równolegle do granicy wschodniej i do powstałej w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Budynek elewacją frontową skierowano w kierunku powstającej wsi. Główne wejście zlokalizowano od strony północno-zachodniej. Wzdłuż granicy wschodniej projektowany jest parking. Droga manewrowa pełni jednocześnie rolę drogi pożarowej do budynku i usytuowana jest w odległości 15,0 m od najbardziej wysuniętej elewacji budynku. Dwa zjazdy na działkę umożliwiają wjazd i wyjazd wozów straży pożarnej, bez konieczności zawracania i cofania. Przewidziano miejsca parkingowe na 45 samochodów osobowych, w tym jedno przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. Wokół kościoła przewidziano utwardzone obejście na planie krzyża, o szerokości 4,0m wzdłuż bocznych i tylnej elewacji oraz szerokości 8,0m przed kościołem. Główne wejście na plac kościelny odbywa się za pośrednictwem chodnika o szerokości 3,0 m, który okazjonalnie będzie służył jako dojazd przed świątynię, np. podczas uroczystości ślubnych i pogrzebów. Po obu stronach kościoła zaprojektowano zieleńce. Zgodnie z opinią geotechniczną dot. określenia warunków gruntowo-wodnych posadowienia budynku kościoła stanowiącą integralną część Dokumentacji Projektowej stanowiącej cz. II SIWZ, stwierdzono proste warunki gruntowe. Brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz gruntów słabonośnych. Stwierdzono występowanie poziomu wodonośnego na głębokości 4,2 m. Charakterystyczne parametry Kubatura: ~5040,0m3 Pow. użytkowa: 608,90m2 Pow. zabudowa: 471,00m2 Pow. całkowita: 883,50m2 Wysokość do kalenicy: ~13,15m Wysokość wieży: ~28,00m Długość: 35,45m Szerokość: 20,60m. Budynek kościoła zaprojektowano na planie krzyża jako jednonawowy, przecięty transeptem. Całość przykryta dachami dwuspadowymi o kącie nachylenia 400. Na środku elewacji frontowej zlokalizowano wieżę, przez którą prowadzi główne wejście do kościoła. Bryła budynku nawiązuje do istniejącego kościoła w Nieboczowach, natomiast zwieńczenie wieży i sygnaturki oraz zastosowany materiał w sposób nowoczesny odnosi się do pierwotnego kościółka drewnianego z Nieboczów, który obecnie znajduje się na terenie skansenu w Chorzowie. Całości nadano współczesny charakter, z zachowaniem poszanowania dla tradycyjnej formy. Zaprojektowano kościół z zapleczem, zawierający jedną nawę główną z prezbiterium, dwie zakrystie wewnątrz kościoła - po obu stronach prezbiterium połączone zewnętrznie łącznikiem, w którym zlokalizowano WC oraz klatkę schodową prowadzącą do piwnicy i na poddasze. Wc zostało przewidziane jako ogólnodostępne, przeznaczone również dla osób niepełnosprawnych, udostępniono z zewnątrz. Wnętrze kościoła przewidziano jako jednoprzestrzenną nawę o szerokości 11,7m i wysokości 9,5m zwieńczoną kolebką. Prezbiterium zaprojektowano na całą szerokość nawy głównej. Poziom prezbiterium podniesiono o 45cm w stosunku do pozostałej części kościoła. Pomiędzy nawą główną i prezbiterium zlokalizowano transept o szerokości 7,4m i wysokości 8,5m. Na osi transeptu umieszczono wejścia boczne z wiatrołapami dostawionymi do głównej bryły transeptu. Wejście główne do kościoła odbywa się poprzez przedsionek umieszczony w przyziemiu wieży. Od strony wejścia głównego zaprojektowano chór w formie antresoli, na który prowadzi otwarta klatka schodowa usytuowana w tylnej części nawy głównej. Za prezbiterium przewidziano strefę zaplecza kościelnego: dwie zakrystie, pomieszczenie archiwum, wc dla służby liturgicznej, klatkę schodową oraz wc dla niepełnosprawnych dostępne z zewnątrz z poziomu terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez firmę Architekt s.p. ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik zawierająca w szczególności projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, która stanowi załącznik niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaprojektowano 45 stanowisk postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych z płyt ażurowych betonowych imitujących kamień, o wym. 50x50x10cm w kolorze grafitowym. Wokół kościoła zaprojektowano obejście w kształcie krzyża o szerokości 4,0m wzdłuż bocznych i tylnej elewacji oraz szerokości 8,0 m przed kościołem.W ramach zadania wykonana zostanie renowacja elementów wyposażenia kościoła z zastosowaniem złota płatkowego na pulment (z wyłączeniem szlagmetalu).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek rozumiany jako: a) wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o powierzchni budynku nie mniejszej niż 450 m2 i wartości robót nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto. Na potrzeby oceny spełniania określonego powyżej warunku Zamawiający uzna wyłącznie roboty budowlane polegające na budowie nowego budynku użyteczności publicznej, z wyłączeniem robót budowlanych polegających na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, czy przebudowie budynków użyteczności publicznej. Ponadto, Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku wykonania obiektów o konstrukcji halowej, w tym m.in. budynków dyskontów, hal targowych i przemysłowych, hangarów, magazynów. Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykonanie hal sportowych, widowiskowych itp. wykonanych w technologii tradycyjnej tj. murowanych. b) wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi związanej z wykonaniem prac konserwatorskich polegających na działaniach mających na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku - malarstwo i rzeźba, zahamowanie procesów jego destrukcji, odnowienie o wartości wykonanej usługi min. 100 000,00 zł brutto lub prac restauratorskich - mających na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku - malarstwo i rzeźba, w tym uzupełnienie lub odtworzenie jego części o wartości wykonanej usługi min. 100 000,00 zł brutto. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek rozumiany jako dysponowanie przy wykonywaniu zamówienia następującymi osobami posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie będą im powierzone: i. Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy rozumiane jako pełnienie w ciągu ostatnich 10 lat funkcji Kierownika budowy na zakończonym zadaniu polegającym na budowie budynków użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) o wartości robót minimum 4 000 000,00 zł brutto. Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku wykazania doświadczenia polegającego na pełnieniu funkcji kierownika budowy na obiektach o konstrukcji halowej, w tym m.in. budynków dyskontów, hal targowych i przemysłowych, hangarów, magazynów. Kierownik budowy będzie jednocześnie pełnił funkcję Przedstawiciela Wykonawcy. ii. Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności j.w. iii. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności j.w. iv. Kierownik robót drogowych - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności j.w. v. Kierownik prac konserwatorskich - osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz badań konserwatorskich, spełniająca wymagania, o których mowa w §22 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek rozumiany jako posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy p.z.p., sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW

2.kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w szczególności poprzez zmianę odpowiednio: sposobu realizacji Robót, okresu i terminów ich realizacji i/lub Wynagrodzenia w następujących okolicznościach: a) zmiany wysokości podatku VAT - ewentualna zmiana Kontraktu może w takim przypadku obejmować zmianę kwoty podatku VAT naliczaną od części Robót niezafakturowanych do dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, b) zmiany przepisów prawa dotyczących wykonywania Kontraktu - ewentualna zmiana Kontraktu może w takim przypadku obejmować jakiekolwiek zmiany w Kontrakcie konieczne w świetle zmienionej treści przepisów prawa, c) zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje Przedmiot Kontraktu na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, d) konieczności wprowadzenia zmian w Kontrakcie na skutek rezygnacji z części Robót, e) konieczności wprowadzenia zmian w Kontrakcie na skutek obiektywnie uzasadnionej decyzji Zamawiającego co do kolejności, terminów i/lub okresu realizacji Robót, f) konieczności wprowadzenia zmian w Kontrakcie na skutek wstrzymania Robót lub zmiany w przewidywanych terminach ich wykonywania, g) złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego propozycji, które przyspieszą ukończenie Robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub jakość Robót lub w inny sposób okażą się korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zaistnienia możliwości realizacji Kontraktu z uwzględnieniem nowych rozwiązań wynikających z postępu technologicznego, h) konieczności wprowadzenia zmian na skutek uzasadnionych, niezawinionych przez Wykonawcę przerw w realizacji Kontraktu, w tym na skutek siły wyższej- zmiana terminu realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie o okres trwania przerwy, i) konieczności wprowadzenia zmian na skutek wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu konieczności wykonania robót zamiennych, j) konieczności udzielenia i wykonania w trakcie realizacji Kontraktu zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, które skutkować będą koniecznością zmiany terminu realizacji Kontraktu, k) konieczności zmiany terminu realizacji Kontraktu na skutek odmowy wydania przez organ administracji publicznej decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Kontraktu lub niewydania takich decyzji w terminach wynikających z przepisów prawa, l) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy, m) konieczności uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę (tzw. pozwolenia zamiennego) skutkującej koniecznością wykonania tzw. dokumentacji zamiennej, n) konieczności usunięcia wad w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i/lub innych dokumentach niezbędnych do realizacji Przedmiotu Kontraktu, o) nieuzyskania w terminie niezbędnym do rozpoczęcia lub zakończenia Robót dostępu do miejsca poboru wody i/lub energii elektrycznej na potrzeby realizacji Przedmiotu Kontraktu, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, p) wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu wykopalisk, niewypałów lub niewybuchów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://nieboczowy.archidiecezja.katowice.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

ks. dyr. Mariusz Pacwa, administrator-proboszcz
ul. Pałacowa 53,
44-373 Wodzisław Śl. - Kokoszyce woj. śląskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.09.2014 godzina 12:30, miejsce:
Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny
ul. Pałacowa 53
44-373 Wodzisław Śląski - Kokoszyce woj. śląskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Kierownik Zamawiającego
ks. dyr. Mariusz Pacwa

ZAŁĄCZNIKI:

Opublikował: Piotr Delawski
Publikacja dnia: 02.09.2014 18:03
Dokument oglądany razy: 637
Podlega Ustawie