bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: I. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia II. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia

I. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia

II. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia


Numer ogłoszenia w BZP: 454118 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013

data zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Zamawiającego: 07.11.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa Robotnika , Ul. Wiejska 68, 44-360 Lubomia, woj. śląskie, tel. 519 546 203, faks 32 456 12 02.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: parafia kościoła rzymsko-katolickiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia II. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na części I i II, które obejmują: I. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia II. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia Część I zamówienia obejmuje: Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia, w tym w szczególności: wykonanie dwóch koncepcji architektonicznych kościoła rzymsko-katolickiego obejmujących również wnętrze obiektu oraz zagospodarowanie terenu, wykonanie inwentaryzacji elementów istniejącego wyposażenia kościoła pw. Św. Józefa Robotnika w Nieboczowach wraz z wykonaniem opinii technicznej mającej na celu umożliwienie podjęcia decyzji co do ich wykorzystania i ewentualnego przeniesienia do nowoprojektowanego kościoła, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego we wszystkich branżach wraz z projektem zagospodarowania terenu na podstawie koncepcji wybranej przez Zamawiającego, wykonanie projektu wnętrza kościoła z ewentualnym wykorzystaniem elementów kościoła w Nieboczowach, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego, przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sporządzonej i przekazanej dokumentacji, na zasadach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy stanowiącym Część II niniejszej SIWZ, sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę. WYMAGANIA WOBEC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: Projekt winien spełniać warunki określone w znajdujących zastosowanie przepisach, w tym w szczególności: 1.Instrukcji Arcybiskupa Katowickiego odnoszącej się do architektury i sztuki sakralnej, obejmującej plastykę, rzemiosło artystyczne oraz sztukę stosowaną o charakterze religijnym. 2.Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) 3.Ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 4.Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), 5.Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Projekt zostanie poddany ocenie Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej w Katowicach celem jego zaopiniowania. Jeżeli w trakcie trwania umowy zmienią się ww akty prawne - zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji. Dokumentacja Projektowa powinna zawierać: a) Projekt budowlano-wykonawczy, w tym projekt wystroju wnętrza kościoła z dostosowaniem do przepisów liturgicznych oraz projekt zagospodarowania terenu na zaktualizowanej mapie zasadniczej do celów projektowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia - 6 ezg. b) projekty branżowe w zakresie sieci i instalacji 6 egz. c) dokumentację geologiczno-inżynieryjną 6 egz. d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 6 egz. e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 ze zm.) 6 egz. f) przedmiar robót 6 egz. g) kosztorys inwestorski dla poszczególnych branż zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - 6 egz. h) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania Inwestycji na środowisko - jeżeli wystąpi konieczność jej uzyskania w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, i) operat dendrologiczny 2 egz. - jeżeli wystąpi konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, jeżeli wystąpi konieczność jego uzyskania, j) pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z budynku kościoła oraz z jego terenu - jeżeli wystąpi konieczność jego uzyskania, k) uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez zespół uzgodnień dokumentacji projektowej przy staroście Wodzisławia Śląskiego - jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania, l) opinię Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej Arcybiskupa Katowickiego. Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w języku polskim w 6 (sześciu) egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 (jednym) egzemplarzu w formie elektronicznej, przy czym dokumentacja w formie elektronicznej będzie wykonana w jednym z niżej wymienionych standardów: a. opisy, dokumenty tekstowe: MS Word 2010 lub nowszy i dodatkowo w formacie PDF, b. rysunki, schematy: formaty systemu CAD (preferowane AutoCad (.dwg, .dxf), dopuszczalne Microstation (.dgn) i dodatkowo w formacie PDF, c. tabele, wykresy: MS Word 2010 lub nowszy, MS Excel 2010 lub nowszy i dodatkowo w formacie PDF. d. harmonogramy: MS Excel 2010 i dodatkowo w formacie PDF. Wykonawca zapozna się z instrukcjami Arcybiskupa Katowickiego odnoszących się do architektury i sztuki sakralnej, obejmującej plastykę, rzemiosło artystyczne oraz sztukę stosowaną o charakterze religijnym. Co najmniej trzy miesiące przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę projekt zostanie przedstawiony przez Wykonawcę, Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej Arcybiskupa Katowickiego celem jego zaopiniowania. Uzyskanie pisemnej pozytywnej opinii Arcybiskupa Katowickiego upoważnia Wykonawcę do złożenia dokumentacji w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zaprojektowane materiały i urządzenia muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy należy uwzględnić w kolejności: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w ust. 2, należy uwzględnić w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne. W przypadku zaprojektowania materiałów i urządzeń z odniesieniem do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa powyżej, wykonawca projektu jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym oraz opisać, co należy rozumieć przez te rozwiązania równoważne. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo systematycznego wglądu do prac projektowych w trakcie ich wykonywania. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia aż do momentu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz zakończenia nadzoru autorskiego. W toku opracowania projektu budowlano-wykonawczego Wykonawca zobowiązany będzie do: uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych informacji, opinii i uzgodnień w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, konsultowania na bieżąco projektowanych rozwiązań z Zamawiającym. Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 2-krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Wykonawca winien dokonać aktualizacji kosztorysu w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do aktualizacji kosztorysów. Teren objęty pracami projektowymi posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Część II zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia. Nowy rzymsko-katolicki kościół w Nowej Wsi na terenie Gminy Lubomia zastąpi dotychczasowy kościół pod takim samym wezwaniem w sołectwie Nieboczowy Gmina Lubomia, który znajduje się na terenie przyszłego Zbiornika Racibórz. Kościół zostanie zlokalizowany na dz. 1629/209, obręb Syrynia, k.m. 3 o powierzchni 0,6849 ha. Kościół w Nieboczowach nie figuruje w Rejestrze Zabytków Województwa Śląskiego. W dacie ogłaszania niniejszego postępowania, Zamawiający nie jest właścicielem nieruchomości, na której projektowany kościół, którego dotyczy niniejsze postępowanie ma zostać zlokalizowany. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. WYMAGANIA WOBEC NADZORU INWESTORSKIEGO: w zakresie nadzoru inwestorskiego: a) ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach występujących w toku realizacji Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami ze wskazaniem inspektora koordynatora dla zadania pn. Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia b) kontrola procesu budowy, jej zgodności z Dokumentacją Projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz innymi decyzjami mającymi zastosowanie do realizacji Inwestycji, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz Umową z Wykonawcą Inwestycji, dokonywanie zapisów w dzienniku budowy c) kontrola terminowości wykonywanych Robót, d) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i jakości używanych materiałów, e) udział w przekazaniu placu budowy i odbiorach Robót, f) sprawdzanie protokołów Robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, g) opracowywanie Raportów Miesięcznych i przedstawianie ich Zamawiającemu, kontrolowanie zgodności realizacji Inwestycji z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Inwestycji, h) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych oraz uzupełniających i zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym, i) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę lub innymi przepisami prawa, j) analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę Inwestycji sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, k) organizowanie cyklicznych i roboczych rad budowy z udziałem Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, l) zabezpieczenie na własny koszt środków i urządzeń do wykonywania swoich obowiązków, ł) przyjęcie od Wykonawcy Inwestycji dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i potwierdzenie tego faktu poprzez umieszczenie na dokumentacji powykonawczej adnotacji Dokumentacja kompletna, m) przygotowanie dokumentów do poszczególnych odbiorów końcowych, n) powiadamianie przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli RZGW o odbiorach, udział w komisjach odbiorowych i przekazanie Inwestycji do użytkowania, powiadomienie Przewodniczącego Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej w Katowicach o odbiorze końcowym obiektu, o) przygotowanie dla Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z niezbędną dokumentacją konieczną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie p) wezwanie Wykonawcy Inwestycji do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w protokołach odbioru Robót, r) organizacja i udział w przeglądach gwarancyjnych nie rzadziej niż 2 krotnie w okresie 12 miesięcy po odbiorze końcowym przedmiotu Inwestycji, tj. kościoła, s) archiwizacja korespondencji i dokumentacji dotyczącej Inwestycji i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu realizacji Inwestycji, t) przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zakresu postępu Robót, u) zapewnienie przygotowania instrukcji użytkowania obiektu (tj. kościoła) wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego, v) koordynacja robót Wykonawcy Inwestycji z innymi robotami wykonywanymi na terenie Nowej Wsi przez osoby fizyczne (m.in. budowa budynków mieszkalnych i gospodarczych) oraz osoby prawne (m.in. budowa infrastruktury technicznej, budowa budynków użyteczności publicznej oraz mediów). w zakresie rozliczeń finansowych, w szczególności: i. kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów Robót i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą Inwestycji, ii. sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Inwestycji, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty, iii. sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym kosztorysów robót, iv. przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty został zastrzeżony w zawartych z nimi umowach. v. rozliczenie końcowe Inwestycji, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów. w zakresie obsługi archeologicznej Inwestycji, w szczególności: i. nadzór archeologiczny w trakcie realizacji Inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987), ii. wykonanie zdjęć lotniczych, pomiary geodezyjne ewentualnie odkrytych zabytków, iii. eksploracja ewentualnych odkrytych obiektów archeologicznych, iv. w przypadku wystąpienia nawarstwień kulturowych, sporządzenie dokumentacji rysunkowej w skali 1:20 oraz dokumentacji opisowej. iv. wykonanie wszelkich innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa mających na celu ochronę zabytków, w tym zabytków archeologicznych. Wykonawca uzyska zgodę na nadzór archeologiczny oraz reprezentować będzie Zamawiającego przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w związku z ujawnionymi zabytkami, w zakresie niezbędnym dla realizacji Inwestycji. w zakresie obowiązków względem RZGW: i. zapoznanie się z Umową o dofinansowanie - umowa pomiędzy RZGW GL i Zamawiającym dotycząca dofinansowania budowy kościoła na terenie Nowej Wsi z dnia 27.3.2013 r. - Zamawiający przekaże kopię tej umowy po zawarciu umowy z Wykonawcą w zakresie części II zamówienia ii. wykonywanie obowiązków Zamawiającego względem RZGW wynikających z Umowy o dofinansowanie, w tym w szczególności: współpraca z przedstawicielami RZGW w zakresie realizacji Inwestycji oraz Umowy o dofinansowanie budowy kościoła na terenie Nowej Wsi z dnia 27.3.2013 r. informowanie RZGW o spotkaniach, naradach, radach budowy, terminach odbiorów Robót. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące Inwestycji, które wykonawca części II zamówienia winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO KOŚCIOŁA: 1. dane techniczne zabudowy powierzchnia zabudowy do 500 m2 2. forma architektoniczna Kościół winien zostać zaprojektowany w dwóch kondygnacjach jako odzwierciedlenie dotychczasowego kształtu istniejącego kościoła w Nieboczowach, w tym: jedna nawa główna + prezbiterium, dwie zakrystie wewnątrz kościoła, po obu stronach prezbiterium połączone zewnętrznie łącznikiem, w którym należy zlokalizować węzeł sanitarny + WC chór z dostępem schodami wewnętrznymi z możliwością zabudowy organów, dach z dachówki, wieża z miejscem na dzwony (uwzględniając wykorzystanie dzwonów z istniejącego kościoła). W obiekcie winna zostać zaprojektowana instalacja elektryczna i oświetleniowa (instalacja powinna zostać zaprojektowana z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła, instalacja oświetleniowa powinna obejmować wnętrze kościoła i teren działki Zamawiającego, zewnętrzna instalacja oświetleniowa powinna przewidywać możliwość jej zasilania z sieci oświetlenia ulicznego bądź też z wewnętrznej instalacji elektrycznej), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (system kanalizacji deszczowej powinien zapewniać oczyszczenie wód opadowych i roztopowych spływających z dachu kościoła oraz parkingu przykościelnego - należy rozważyć zaprojektowanie separatora substancji ropopochodnych oraz należy przewidzieć system czasowego gromadzenia wód opadowych i roztopowych z rozsączaniem wgłębnym na terenie działki Zamawiającego, należy zaprojektować system odzysku wód opadowych i roztopowych do celów wykorzystania w instalacji WC - spłukiwanie toalet, należy przewidzieć system drenażu wokół budynku kościoła z odprowadzeniem wody do zbiornika wody deszczowej), c.o. (podłogowe) z systemem odzysku ciepła lub alternatywnie gazowe (w przypadku braku dostępu do sieci przewidzieć należy własny zbiornik gazu), odgromowa, monitoring (wewnątrz budynku kościoła oraz monitoring zewnętrzny, w tym monitoring parkingu przynależnego do budynku kościoła wraz z urządzeniami rejestrującymi dającymi możliwość przechowywania zapisów z okresu 1 tygodnia z zastosowaniem kamer w tzw. wysokiej jakości zapisu cyfrowego), instalacja p. pożarowa, nagłośnienie (obejmujące nawę główną, prezbiterium, zakrystie, chór - w stopniu zapewniającym bardzo dobrą słyszalność we wszystkich wymienionych elementach kościoła, należy przewidzieć wyprowadzenie nagłośnienia na zewnątrz kościoła w pobliżu wejścia głównego oraz wejść bocznych), klimatyzacja (obejmująca nawę główną, prezbiterium, zakrystie oraz chór), iluminacja kościoła (iluminacją powinny zostać objęte wszystkie elewacje kościoła od poziomu terenu do dachu wraz z wieżą kościelną; zasilanie iluminacji powinno przewidywać zasilanie z sieci oświetlenia ulicznego oraz alternatywnie z sieci wewnętrznej kościoła), instalacja alarmowa obejmująca cały budynek kościoła z możliwością przekazania alarmu do wybranych podmiotów (projekt nie przewiduje budynku probostwa, sygnał alarmu winien zostać przekazany w miejsce wskazane przez Zamawiającego). Projekt nowego kościoła winien uwzględnić demontaż i wykorzystanie elementów o szczególnej wartości z dotychczasowego kościoła (m.in. ołtarz, stacje drogi krzyżowej, figury świętych, witraże, dzwony, ławki, konfesjonał, mensa ołtarzowa, ambona wraz z schodami, ołtarze boczne, chrzcielnica, balaski, organy), których stan techniczny lub ewentualna renowacja będą ekonomicznie uzasadnione, odtworzenie malowideł i złoceń naściennych. Zamawiający przekaże szczegółowe informacje wykonawcy projektu, które z elementów dotychczasowego kościoła stanowią elementy o szczególnej wartości. Wykonawca projektu sporządzi opinię techniczną mającą na celu umożliwienie podjęcia decyzji co do ich wykorzystania i ewentualnego przeniesienia do nowoprojektowanego kościoła. Wykonawca projektu zaprojektuje renowację elementów możliwych do wykorzystania z uwzględnieniem ich złocenia złotem. Elementy wystroju kościoła, których wykorzystanie będzie niemożliwe należy zaprojektować jako nowe z zachowaniem istniejącego stylu wystroju. 3. zagospodarowanie działki: - miejsca parkingowe dla 50 samochodów osobowych w tym dla wymaganej przepisami ilości miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (miejsce parkingowe należy zaprojektować z kostki brukowej - betonowej, granitowej itp. z wyłączeniem nawierzchni z płyt ażurowych na miejscach parkingowych i ciągach komunikacji), - ciąg pieszy (aleje) umożliwiający przeprowadzenie obchodów religijnych (o parametrach odpowiednich do przeprowadzania okolicznościowych procesji w tym procesji Bożego Ciała - gwarantujące swobodne przejście baldachimu (4 osoby), o nawierzchni z kostki brukowej, granitowej itp. z wyłączeniem nawierzchni z płyt ażurowych), - elementy małej architektury i zieleni (należy przewidzieć zabudowę ławek parkowych, tablicy ogłoszeń, w projektowanym zagospodarowaniu należy przewidzieć miejsce zabudowy dla przenoszonych krzyży z miejscowości Nieboczowy w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy przewidzieć zadrzewienie otoczenia kościoła z wykonaniem szczegółowego projektu obsady terenu przykościelnego w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy przewidzieć obsianie trawą oraz wypełnienie pozostałych części terenu - kora, żwir itp.), - oświetlenie zewnętrzne, (należy przewidzieć projekt oświetlenia terenu (alejek, parkingu itp.), z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła oraz należy zapewnić możliwość zasilania tej sieci z sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci wewnętrznej kościoła, oświetlenie zewnętrzne powinno zapewniać możliwość sterowania czasem oświetlenie przez użytkownika), zegary na wieży (należy przewidzieć zegary na wszystkich czterech elewacjach wieży kościoła o tak dobranych wymiarach i kolorystyce zegara aby zapewniały bardzo dobrą widoczność, należy dobrać zegar podświetlany w okresie nocnym z możliwością odłączenia podświetlania), - przyłącza wod.-kan, elektryczne, p.poż. - przewidzieć należy miejsce na budynek probostwa (zakres zamówienia nie obejmuje zaprojektowania budynku probostwa). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru dwie koncepcje architektoniczno-przestrzenne wraz z zagospodarowaniem terenu oraz aranżacją wnętrza kościoła, z których zostanie wybrana jedna, na podstawie, której Wykonawca zrealizuje dokumentację projektową. Na etapie wyboru koncepcji kościoła przez Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić konkretne propozycje planowanych rozwiązań w zakresie wyposażenia dodatkowego kościoła oraz wszelkich instalacji i systemów planowanych do zaprojektowania w sposób dający możliwość Zamawiającemu ich oceny i dokonania wyboru. W miarę potrzeb Zamawiającego, Wykonawca przygotuje i przedstawi propozycje alternatywne do konkretnych rozwiązań w zakresie wyposażenia oraz przedstawi symulacje finansowe proponowanych rozwiązań z podaniem przewidywanych kosztów montażu wyposażenia i instalacji oraz symulacji finansowych ich eksploatacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo cyklicznych konsultacji prowadzonych prac projektowych w tym wprowadzania uzasadnionych rozwiązań korzystnych dla Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.00.00-2, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla części I zamówienia - warunek rozumiany jako wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Przez usługi odpowiadające swym rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia zamawiający rozumie wykonanie dokumentacji budowlanej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji wykonawczej, obejmującej co najmniej projekt budowlany i wykonawczy budowy kościoła o kubaturze zaprojektowanego obiektu nie mniejszej niż 7000 m3 o wartości projektowanego obiektu według kosztorysu inwestorskiego min. 4 500 000,00 zł netto, na podstawie którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Za projekt budowy Zamawiający uzna wyłącznie projekt dotyczący wykonania kościoła (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), nie uzna zaś w szczególności projektów odbudowy, nadbudowy, rozbudowy kościoła. dla części II zamówienia - warunek rozumiany jako pełnienie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, funkcji inspektora nadzoru, inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu dla co najmniej jednego zadania obejmującego swym zakresem robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie kościoła o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż. 3 500 000,00 zł brutto. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będą ich łączna wiedza i doświadczenie). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona na zasadzie spełnia,nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek rozumiany jako posiadanie przez wykonawcę do dyspozycji przy realizacji zamówienia osób posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk jakie zostaną tym osobom powierzone. dla części I zamówienia - Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów do pełnienia poniżej wskazanych funkcji: 1) Projektant branży architektonicznej - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana przez Wykonawcę na to stanowisko posiadała uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej 2) Projektant branży konstrukcyjno - budowlanej - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana przez Wykonawcę na to stanowisko posiadała uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży konstrukcyjno - budowlanej 3) Projektant branży instalacyjnej I - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana przez Wykonawcę na to stanowisko posiadała uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 4) Projektant branży instalacyjnej II - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana przez Wykonawcę na to stanowisko posiadała uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 5) Projektant branży drogowej - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana przez Wykonawcę na to stanowisko posiadała uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę jednej osoby do pełnienia funkcji w dwóch branżach. dla części II zamówienia - Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów do pełnienia poniżej wskazanych funkcji: 1) Inspektor Kontraktu (Wiodący Inspektor Nadzoru - koordynator) Wymagania: - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub równoważne uprawnienia - co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu (Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy), w tym przynajmniej przy realizacji jednego obiektu sakralnego, 2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Wymagania: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub równoważne uprawnienia - co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności, 3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Wymagania: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub równoważne uprawnienia, - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności, 4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej Wymagania: - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub równoważne uprawnienia, - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności, 5) Inspektor ds. nadzoru archeologicznego Wymagania: - uprawnienia do pełnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987). Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę jednej osoby do pełnienia funkcji tylko w dwóch branżach. W przypadku składania ofert na obie części zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla części I zamówienia, jak i części II zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona na zasadzie spełnia,nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek rozumiany jako: a) dla części I zamówienia: i. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: stotysięcyzłotych 00/100) oraz ii. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100); b) dla części II zamówienia: i. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100) oraz ii. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: stotysięcyzłotych 00/100); (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). W przypadku składania ofert na obie części zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy musi być nie mniejsza niż suma minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona na zasadzie spełnia,nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy w zakresie cz. I, w szczególności poprzez zmianę odpowiednio sposobu realizacji Usług, okresu i terminów ich realizacji i,lub Wynagrodzenia w następujących okolicznościach: a) zmiany wysokości podatku VAT - ewentualna zmiana Umowy może w takim przypadku obejmować zmianę kwoty podatku VAT naliczaną od części Usług niezafakturowanych do dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, b) zmiany przepisów prawa dotyczących wykonywania Kontraktu - ewentualna zmiana Umowy może w takim przypadku obejmować jakiekolwiek zmiany w Umowie konieczne w świetle zmienionej treści przepisów prawa, c) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Usługi na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, d) konieczności wprowadzenia zmian w Umowie na skutek rezygnacji z części Usług, e) konieczności wprowadzenia zmian w Umowie na skutek obiektywnie uzasadnionej decyzji Zamawiającego co do kolejności, terminów i,lub okresu realizacji Usług, f) konieczności wprowadzenia zmian w Umowie na skutek wstrzymania realizacji Usług, realizacji Inwestycji (w tym robót budowlanych) lub zmiany w przewidywanych terminach ich wykonywania, g) konieczności wprowadzenia zmian na skutek uzasadnionych, niezawinionych przez Wykonawcę przerw w realizacji Kontraktu, w tym na skutek siły wyższej - zmiana terminu realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie o okres trwania przerwy, h) konieczności wprowadzenia zmian na skutek wystąpienia w trakcie realizacji Inwestycji konieczności wykonania robót zamiennych, i) konieczności udzielenia i wykonania w trakcie realizacji Inwestycji zamówień dodatkowych, które skutkować będą koniecznością zmiany terminu realizacji Umowy, j) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy na skutek odmowy wydania przez organ administracji publicznej decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Kontraktu lub niewydania takich decyzji w terminach wynikających z przepisów prawa, k) konieczności wprowadzenia zmian, w szczególności w zakresie terminów realizacji Umowy, w przypadku przedłużenia się okresu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy Inwestycji, przez co należy rozumieć trwanie postępowania przetargowego dłużej niż 2 miesiące licząc od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do daty podpisania umowy z wykonawcą Inwestycji, l) konieczności wprowadzenia zmian na skutek wydłużenia terminu realizacji Inwestycji ponad termin 31.12.2015r. W związku z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy w zakresie cz. II zamówienia, w szczególności poprzez zmianę odpowiednio sposobu realizacji prac, okresu i terminów ich realizacji i,lub Wynagrodzenia w następujących okolicznościach: a) zmiany wysokości podatku VAT - ewentualna zmiana Umowy może w takim przypadku obejmować zmianę kwoty podatku VAT naliczaną od części prac niezafakturowanych do dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, b) zmiany przepisów prawa dotyczących wykonywania Umowy - ewentualna zmiana Umowy może w takim przypadku obejmować jakiekolwiek zmiany w Umowie konieczne w świetle zmienionej treści przepisów prawa, c) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje prace na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, d) konieczności wprowadzenia zmian w Umowie na skutek rezygnacji z części Robót, e) konieczności wprowadzenia zmian w Umowie na skutek obiektywnie uzasadnionej decyzji Zamawiającego co do kolejności, terminów i,lub okresu realizacji Robót, f) konieczności wprowadzenia zmian w Umowie na skutek wstrzymania Robót lub zmiany w przewidywanych terminach ich wykonywania, g) złożenia przez Wykonawcę Inwestycji lub Zamawiającego propozycji, które przyspieszą ukończenie Robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub jakość Robót lub w inny sposób okażą się korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zaistnienia możliwości realizacji Umowy z uwzględnieniem nowych rozwiązań wynikających z postępu technologicznego, h) konieczności wprowadzenia zmian na skutek uzasadnionych, niezawinionych przez Wykonawcę Inwestycji przerw w realizacji umowy z tym Wykonawcą, w tym na skutek siły wyższej - zmiana terminu realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie o okres trwania przerwy, i) wystąpienie w trakcie realizacji Inwestycji konieczności wykonania robót zamiennych, j) konieczności udzielenia i wykonania w trakcie realizacji Inwestycji zamówień dodatkowych, które skutkować będą koniecznością zmiany terminu realizacji Umowy, k) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy na skutek odmowy wydania przez organ administracji publicznej decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Umowy lub niewydania takich decyzji w terminach wynikających z przepisów prawa, l) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy Inwestycji, m) nieuzyskania przez Wykonawcę Inwestycji w terminie niezbędnym do rozpoczęcia lub zakończenia Robót dostępu do miejsca poboru wody i/lub energii elektrycznej na potrzeby realizacji Robót, z przyczyn, za które Wykonawca Inwestycji nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z umową z nim zawartą (umową o wykonanie robót budowlanych), n) opóźnienia w oddaniu Inwestycji do użytkowania ze względu na okoliczności, za które Wykonawca Inwestycji nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z umową z nim zawartą (umową o wykonanie robót budowlanych), o) wystąpienia w trakcie realizacji Inwestycji wykopalisk, niewypałów lub niewybuchów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieboczowy.archidiecezja.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny ul. Pałacowa 53, 44-373 Wodzisław Śląski - Kokoszyce woj. śląskie Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2013 godzina 13:00, miejsce: Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny ul. Pałacowa 53, 44-373 Wodzisław Śląski - Kokoszyce woj. śląskie Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia obejmuje: Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia, w tym w szczególności wykonanie dwóch koncepcji architektonicznych kościoła rzymsko-katolickiego obejmujących również wnętrze obiektu oraz zagospodarowanie terenu, wykonanie inwentaryzacji elementów istniejącego wyposażenia kościoła pw. Św. Józefa Robotnika w Nieboczowach wraz z wykonaniem opinii technicznej mającej na celu umożliwienie podjęcia decyzji co do ich wykorzystania i ewentualnego przeniesienia do nowoprojektowanego kościoła, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego we wszystkich branżach wraz z projektem zagospodarowania terenu na podstawie koncepcji wybranej przez Zamawiającego, wykonanie projektu wnętrza kościoła z ewentualnym wykorzystaniem elementów kościoła w Nieboczowach, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego, przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sporządzonej i przekazanej dokumentacji, na zasadach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy stanowiącym Część II niniejszej SIWZ, sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.00.00-2, 71.24.80.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WYMAGANIA WOBEC NADZORU INWESTORSKIEGO: w zakresie nadzoru inwestorskiego: a) ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach występujących w toku realizacji Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami ze wskazaniem inspektora koordynatora dla zadania pn. Budowa rzymsko-katolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia b) kontrola procesu budowy, jej zgodności z Dokumentacją Projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz innymi decyzjami mającymi zastosowanie do realizacji Inwestycji, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz Umową z Wykonawcą Inwestycji, dokonywanie zapisów w dzienniku budowy c) kontrola terminowości wykonywanych Robót, d) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i jakości używanych materiałów, e) udział w przekazaniu placu budowy i odbiorach Robót, f) sprawdzanie protokołów Robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, g) opracowywanie Raportów Miesięcznych i przedstawianie ich Zamawiającemu, kontrolowanie zgodności realizacji Inwestycji z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Inwestycji, h) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych oraz uzupełniających i zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym, i) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę lub innymi przepisami prawa, j) analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę Inwestycji sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, k) organizowanie cyklicznych i roboczych rad budowy z udziałem Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, l) zabezpieczenie na własny koszt środków i urządzeń do wykonywania swoich obowiązków, ł) przyjęcie od Wykonawcy Inwestycji dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i potwierdzenie tego faktu poprzez umieszczenie na dokumentacji powykonawczej adnotacji Dokumentacja kompletna, m) przygotowanie dokumentów do poszczególnych odbiorów końcowych, n) powiadamianie przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli RZGW o odbiorach, udział w komisjach odbiorowych i przekazanie Inwestycji do użytkowania, powiadomienie Przewodniczącego Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej w Katowicach o odbiorze końcowym obiektu, o) przygotowanie dla Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z niezbędną dokumentacją konieczną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie p) wezwanie Wykonawcy Inwestycji do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w protokołach odbioru Robót, r) organizacja i udział w przeglądach gwarancyjnych nie rzadziej niż 2 krotnie w okresie 12 miesięcy po odbiorze końcowym przedmiotu Inwestycji, tj. kościoła, s) archiwizacja korespondencji i dokumentacji dotyczącej Inwestycji i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu realizacji Inwestycji, t) przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zakresu postępu Robót, u) zapewnienie przygotowania instrukcji użytkowania obiektu (tj. kościoła) wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego, v) koordynacja robót Wykonawcy Inwestycji z innymi robotami wykonywanymi na terenie Nowej Wsi przez osoby fizyczne (m.in. budowa budynków mieszkalnych i gospodarczych) oraz osoby prawne (m.in. budowa infrastruktury technicznej, budowa budynków użyteczności publicznej oraz mediów). w zakresie rozliczeń finansowych, w szczególności: i. kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów Robót i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą Inwestycji, ii. sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Inwestycji, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty, iii. sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym kosztorysów robót, iv. przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty został zastrzeżony w zawartych z nimi umowach. v. rozliczenie końcowe Inwestycji, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów. w zakresie obsługi archeologicznej Inwestycji, w szczególności: i. nadzór archeologiczny w trakcie realizacji Inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987), ii. wykonanie zdjęć lotniczych, pomiary geodezyjne ewentualnie odkrytych zabytków, iii. eksploracja ewentualnych odkrytych obiektów archeologicznych, iv. w przypadku wystąpienia nawarstwień kulturowych, sporządzenie dokumentacji rysunkowej w skali 1:20 oraz dokumentacji opisowej. iv. wykonanie wszelkich innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa mających na celu ochronę zabytków, w tym zabytków archeologicznych. Wykonawca uzyska zgodę na nadzór archeologiczny oraz reprezentować będzie Zamawiającego przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w związku z ujawnionymi zabytkami, w zakresie niezbędnym dla realizacji Inwestycji. w zakresie obowiązków względem RZGW: i. zapoznanie się z Umową o dofinansowanie - umowa pomiędzy RZGW GL i Zamawiającym dotycząca dofinansowania budowy kościoła na terenie Nowej Wsi z dnia 27.3.2013 r. - Zamawiający przekaże kopię tej umowy po zawarciu umowy z Wykonawcą w zakresie części II zamówienia ii. wykonywanie obowiązków Zamawiającego względem RZGW wynikających z Umowy o dofinansowanie, w tym w szczególności: współpraca z przedstawicielami RZGW w zakresie realizacji Inwestycji oraz Umowy o dofinansowanie budowy kościoła na terenie Nowej Wsi z dnia 27.3.2013 r. informowanie RZGW o spotkaniach, naradach, radach budowy, terminach odbiorów Robót..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.52.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Kierownik Zamawiającego

(-) ks. dyr. Mariusz Pacwa

ZAŁĄCZNIKI:

Opublikował: Piotr Delawski
Publikacja dnia: 07.11.2013 12:20
Dokument oglądany razy: 1710
Podlega Ustawie